شرکت مازند پلاست نور
تولید کننده قطعات ماشین لباسشویی، ظرفشویی و یخچال

شماره حساب

 شماره کارت :    1570 - 5721 - 6915 - 6037 

 شماره حساب :   0101338491007

 شماره شبا :       IR45 - 0190 - 0000 - 0010 - 1338 - 4910 - 07

 عباد ملکی بانک سپهر