شرکت مازند پلاست نور

شماره حساب

 شماره کارت :    2323 - 9160 - 9974 - 6037 

 شماره حساب :   0223278835005 

 شماره شبا :       IR23 - 0170 - 0000 - 0022 - 3278 - 8350 - 05

 عبدالله ملکی بانک ملی